Leitz Thalias

Thalia group Thalia 100mm horizontal left Thalia 35mm horizontal right
Focal Length Aperture Close Focus Front Diameter Weight (lbs)
24mm T3.6 1'4" 95mm TBD
30mm T2.9 1'8" 95mm 3.3
35mm T2.6 1'10" 95mm 3.1
45mm T2.9 2' 95mm 3.2
55mm T2.8 2'4" 95mm TBD
70mm T2.6 1'8" 95mm 2.3
100mm T2.2 2'4" 95mm 2.6
120mm T2.6 22.5" 95mm 3.66
180mm T3.6 5' 95mm 3.57