• Zeiss Super Speed Set T1.3

  (9.5mm, 12mm, 16mm, 25mm, 50mm)

 • 8mm Zeiss Standard Speed T2.1 (Standard 16mm only)

  Close Focus - 8"

 • 9.5mm Zeiss Super Speed T1.3

  Close Focus - 10"

 • 12mm Zeiss Super Speed T1.3

  Close Focus - 8"

 • 16mm Zeiss Super Speed T1.3

  Close Focus - 8"

 • 25mm Zeiss Speed Super T1.3

  Close Focus - 10"

 • 50mm Zeiss Super Speed T1.3

  Close Focus - 2'4"